Šta je kapital

Ukupna sredstva kojima raspolaže pravna osoba dolaze iz dva glavna izvora i to iz tuđih izvora i vlastitih izvora.

Prema tome, imovinu pravne osobe čine sredstva prema pojavnim oblicima i sredstva prema porijeklu izvora.

Vrijednost sredstava iz tuđih izvora javlja se u velikom broju pozicija koje se u bilansu stanja iskazuju pod zajedničkim imenom obaveze. Sve obaveze imaju rok dospijeća, odnosno vrijeme u kojem tuđa sredstva treba vratiti, npr. dobavljačima, bankama i drugim povjeriocima.

Rok povrata može biti do jedne godine (kratkoročne obaveze) i preko jedne godine (dugoročne obaveze), gledajući s pravnog aspekta najbolje bi bilo da se konsultujete sa knjigovodstvenom agencijom.“Kapital ili glavnica je ostatak sredstava pravne osobe nakon odbitka svih njegovih obaveza.”

Prema tome, kapital predstavlja razliku sredstava i obaveza iuobičajeno se računa iz računovodstvene (bilansne) jednačine (sredstva = obaveze+ kapital, odnosno kapital = sredstva – obaveze), a u teoriji se još naziva i netoimovina (čista imovina).

Osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošću je podijeljen na udjele, a kod dioničkog društva na dionice. Najsloženiju strukturu kapitala imaju dionička društva. Naime, bez obzira na oblike organizacije pravne osobe kapital se sastoji iz dva dijela:

• upisani uplaćeni kapital i
• zarađeni kapital.

Upisani uplaćeni kapital predstavlja dio kapitala koji su vlasnici unijeli u pravnu osobu. To je onaj dio kapitala koji je uplaćen u novcu (kupovina dionica ili udjela pravne osobe) ili unesen u obliku stvari, prava.

Zarađeni kapital je rezultat proftabilnog poslovanja. prema tome, nastao je iz razlike prihoda i rashoda nakon odbitka poreza na proft (dobit).

Dakle, zarađeni kapital predstavlja netoproft (netodobit). Njegova visina u ovisnosti je od raspoređivanja netodobiti u dividende i eventualno pokriće gubitaka. Struktura zarađenog kapitala u ovisnosti je od koncepta njegova povećanja.

Prema tome,dva su tipa iskazivanja zarađenog kapitala:

1. prema anglosaksonskom konceptu zarađeni kapital iskazuje se na poziciju
zadržana zarada i to je jedina pozicija zarađenog kapitala.

2. prema četvrtoj direktivi EU-a, odnosno prema evropskom konceptu, zarađeni
kapital se sastoji iz dva dijela: akumulirane (zadržane dobiti) i rezervi.

U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, odnosno kontnom planu preduzeća, kapital se sastoji od slijedećih grupa konta:

– upisani osnovni kapital,
– dionička premija,
– revalorizacione i prenesene rezerve,
– ostale rezerve,
– akumulirana (zadržana) dobit,
– akumulirani (preneseni) gubitak,
– dobit ili gubitak tekuće fnansijske godine,
– vlastite dionice koje drži pravna osoba.

Kapital izražava knjigovodstvenu vrijednost pravne osobe. To je ona vrijednost po kojoj je vrijednost kapitala iskazana u knjigama na datum bilansa. Knjigovodstvena vrijednost kapitala uzima se kao osnovica za izračunavanje knjigovodstvene vrijednosti po dionici koja se upoređuje sa nominalnom i tržišnom vrijednošću dionice.

Prema tome, pravna osoba može imati i tržišnu vrijednost koja se izražava u tržišnoj vrijednosti dionice ili udjela.

Ukoliko želite saznati više o pojmovima knjigovodstva, obveza i kapitala svakako preporučujemo da upišete online kurs knjigovodstva.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com